Historia koła

ANNO DOMINI - 1956
POWSTANIE  I  HISTORIA  DZIAŁALNOŚCI  KOŁA


Geneza naszego koła sięga lat pięćdziesiątych XX wieku, a dokładnie kwietnia 1956 roku.  Wówczas to kilku członków Polskiego Związku Łowieckiego pełniących służbę
w 9 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Łączności w Mrągowie postanowiło założyć wojskowe  koło łowieckie zrzeszając żołnierzy zawodowych garnizonu Mrągowo. W skład grupy inicjatywnej weszli koledzy: Kazimierz Gąsiorowski, Tadeusz Tyliński i Ludwik Wrzodak. Dzięki przychylności ówczesnego Komendanta 9 OSSŁ mjr Edwarda Głażewskiego i wyrażonej zgodzie Inspektoratu Lotnictwa powstały warunki do zawiązania koła łowieckiego. Okręgowy Inspektor Łowiectwa Wojskowego Związku  Łowieckiego
w  Bydgoszczy 24 kwietnia 1956 roku przyjmuje komisyjny egzamin od kandydatów  na myśliwych wśród których byli: Edward Głażewski, Antoni Dymitraszczuk, Henryk Markowiak, Stanisław Trzepizór, Jan Waligóra i Tadeusz Tyliński. W skład komisji egzaminacyjnej weszli także: Kazimierz Gąsiorowski  i Tadeusz Tyliński. Po egzaminie odbyło się pierwsze zebranie, które wybrało zarząd koła w składzie:

Przewodniczący zarządu                    Tadeusz Tyliński
Łowczy koła                                     Kazimierz Gąsiorowski
Skarbnik                                          Ludwik Wrzodak

Koło zostało zarejestrowane w Zarządzie Okręgowym Nr 2 Wojskowego Związku Łowieckiego  w Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 204. W tym czasie koło nie posiadało obwodu łowieckiego. Z dniem  01.03.1957roku koło zostało  przekazane na podstawie pisma nr 309 z dnia 28.02.1957 roku do Zarządu Okręgowego Nr 1 WZŁ przy Warszawskim Okręgu Wojskowym i zarejestrowane pod numerem 111.  Decyzją Zarządu Okręgowego WZŁ, koło w 1957 roku przejęło gospodarkę łowiecką w obwodzie nr 90 należącym wcześniej do wojskowego koła łowieckiego działającego przy Oficerskiej Szkole Artylerii nr 2 w Olsztynie. Był to obwód polny o pow.  6185 ha, w tym  932 ha lasu. Granica obwodu przebiegała: od stacji kolejowej Mrągowo, szosą   i drogami przez wieś Karwie do Wierzbowa i stąd do osady Ostrów Pieckowski, Krzywy Róg, Dłużec, Grabowo, dalej drogą polną do wsi Janowo, Nowe Bagienice i drogą asfaltową do stacji kolejowej Mrągowo. Obwód był zaniedbany, a więc pracy było dużo, ale i zaangażowanie myśliwych ogromne. Należało zagospodarować łowisko od podstaw. Stworzono paśniki, budki
i podsypy dla kuropatw, zakładano poletka karmowe. Ciężko było głównie ze względu na małą liczbę członków koła, a także z powodu trudności finansowych. Do dyspozycji pozostawały tylko składki członkowskie. Na niewielką pomoc można liczyć było ze strony jednostki wojskowej, głównie w zakresie transportu konnego. Stany zwierzyny były bardzo słabe. Widywano pojedyncze sarny i dziki. Jelenie nie miały ostoi. Od jesieni 1957 roku rozpoczęły się polowania. Pierwsze polowanie zbiorowe przerwano po przepędzeniu kilku miotów ze względu na brak zwierzyny. Efektem tego polowania był jeden zając.
Ze sprawozdania z pozyskania zwierzyny w roku gospodarczym 1958/59 dowiadujemy się że odstrzelono 1 rogacza, 2 kozy, 4 dziki, 2 lisy, 10 zajęcy i 85 kaczek.
Problem z którym musieli zmierzyć się ówcześni myśliwi było szerzące się kłusownictwo. Chcąc lepiej chronić zwierzynę, w sierpniu 1960 roku zatrudniono strażnika łowieckiego Wacława Smok zamieszkałego we wsi Krzywe ze stawką 300 zł miesięcznie. Rok 1960 był także rokiem wdrażania Ustawy Sejmowej z dnia 17 czerwca 1959 roku
o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. Zlikwidowany został Wojskowy Związek łowiecki, a także koła łowieckie pod WZŁ weszły w skład Polskiego Związku łowieckiego.
Na Walnym Zgromadzeniu członków WKŁ nr 111 w dniu 20.02.1960 roku przyjęto nazwę koła „Sokół” ( wnioskodawcą był Stanisław Smolicz, uchwalono statut koła  
i wybrano nowe władze.  W skład nowo wybranego zarządu weszli:

Prezes zarządu – Ludwik Wrzodak,
Łowczy – Antoni Grygas,
Sekretarz – Antoni Dymitraszczuk,
Skarbnik – Józef Ślęzak,

Przewodniczącym  komisji rewizyjnej został Stanisław Chowaniec. Z zachowanego protokołu zebrania dowiemy się również, że:          
W 1959 roku z koła ubyło 2 myśliwych: Stanisław Trzepizór i Henryk Markowiak (przeniesieni do innych garnizonów), a przybyło 5 nowych: Stanisław Smolicz, Piotr Sulima, Józef Ślęzak, Wacław Tyczyński, Jerzy Wasilewski. Wykonano 4 paśniki dla zwierzyny płowej i 15 budek  dla zajęcy i kuropatw. Wykryto  dwóch kłusowników, którzy „ponieśli zasłużoną karę” Zgłoszony został wniosek, aby zarząd koła poczynił starania
o przydział drugiego obwodu, ponieważ w najbliższym czasie przybędą do koła kolejni myśliwi. Miesięczna składka członkowska w 1960roku wynosiła 20 zł a wpisowe do koła 100 zł. Na początku lat sześćdziesiątych nawiązano współpracę ze szkołami leżącymi na terenie dzierżawionym przez koło. Były to szkoły podstawowe w Marcinkowie, Karwi, Kromnicach ( dzisiaj Krzywe), Dłużcu i Brejdynach. Nad każdą szkołą pieczę miał wyznaczony myśliwy. Zakładano Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody i właśnie z nimi współpracowano. Przeprowadzano pogadanki, zachęcano do gromadzenia karmy
i wykładania jej zimą dla dziko żyjących zwierząt. Korzystano z pomocy młodzieży przy zbieraniu wnyków, organizowano przy zaangażowaniu leśników sadzenie lasu. Urządzano w związku z tym konkursy i fundowano dzieciom nagrody Znany był z tego okresu wieloetapowy konkurs przyrodniczy „ każde dziecko przyjacielem zwierząt”. Praca koła LOP  była oceniana oraz nagradzana przez  władze powiatowe i wojewódzkie. Osiągano przy tym cel propagandowy, a także pomoc przy opiekowaniu się zwierzyną zarówno łowną  jak i niełowną. Na wiosnę 1964 roku zarząd koła podjął intensywne działania
o wydzierżawienie drugiego obwodu. Prośby kierowano do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie i Mazurskiej Wojewódzkie Rady łowieckiej w Olsztynie. Starania zakończyły się sukcesem i od 1 października 1964 roku koło stało się dzierżawcą drugiego obwodu nr 17, polnego o powierzchni całkowitej 8680ha na zachód od wsi Skandawa
w powiecie Kętrzyńskim. Po roku zrezygnowano jednak z tego obwodu najprawdopodobniej ze względu na brak możliwości sprostania wymogom prowadzenia gospodarki na poziomie oczekiwanym przez ówczesne władze łowieckie. Głównym problemem był dojazd do oddalonego łowiska i niewielka liczba myśliwych w kole ( 12 osób). Inne problemy z którymi musiał się borykać zarząd i myśliwi koła w tym okresie to: - częste, właściwie rokroczne zmiany w składzie zarządu koła ( w 1963 roku  zarząd zmieniał się trzykrotnie);
- nadmierna ingerencja w działalność koła głównie poprzez stawianie wytycznych i  
  ciągłe kontrole  ze strony Zarządu Wojewódzkiego PZŁ, Prezydium Powiatowej Rady
  Narodowej,  Łowczego  Powiatowego, Nadleśnictwo, Dowódcę Jednostki Wojskowej
  czy nawet Powiatowego Komitetu PZPR;
- rozbudowana sprawozdawczość;
- szczupłe zasoby finansowe na prowadzenie gospodarki łowieckiej;
- rotacja członków koła ze względu na przeniesienia służbowe do innych garnizonów.

Wojskowe Koło Łowieckie ”Sokół” w Mrągowie
powstałe w 1956 roku liczył w roku jubileuszu 40-lecia 22 członków w tym jeden niemacierzysty.

Dzierżawi jeden obwód łowiecki nr 72 o pow. 6870 ha. Kołem kieruje zarząd w składzie:

Przewodniczący - kol. Maj Witold

Łowczy - kol. Wasilewski Zbigniew

Sekretarz - kol. Kaczaniuk Marek

Skarbnik - kol. Ogrodnik Antoni

Podstawową zwierzyną w łowisku jest jeleń, sarna, dzik, lis a także nie do rzadkości należy jenot, zając kaczka, słonka. Uprawiamy poletka karmowe i zaporowe o pow. 1,56 ha. W obwodzie posiadamy 4 magazyny-piwnice, 8-paśników dla jeleni, 10- paśników dla saren oraz 24-ambony. Prowadzimy letnie i zimowe dokarmianie zwierzyny w celu ograniczenia szkód łowieckich
i przetrwania w najtrudniejszych warunkach zimowych.

Mapa Wojskowego Koła Łowieckiego SOKÓŁ

Tradycje koła

Tradycją koła są: polowania hubertowskie, wigilijne, noworoczne a także rozpoczęcie i zakończenie sezonu polowań zbiorowych. Towarzyszą nam przy tym stali naganiacze pod przewodem seniora „nagonki” Józefa Skowronka, związanego z kołem od początku istnienia. Bale i wieczorki myśliwskie długo pozostają w pamięci mrągowskich myśliwych i sympatyków łowiectwa.

 

Pierwsze rodowodowe psy - rok 1966

Suka” ERA” ze Strzałowa - Fiński pies niedźwiedzi w 1970 roku w klasie otwartej zdobywa złoty medal, I lokatę, ocenę doskonalą. Daje potomstwo, z którego pies „Andrus” znany w kole jako „GĄSIOR” zapisuje się w historii swoją ”dziczą” pasją. W 1974 r zdobywa zloty medal i ocenę doskonalą podczas Wystawy Psów Rasowych w Olsztynie. Właściciel i hodowca kol. Edward Kępiński (na zdjęciu ze swoim pupilem).

 Pierwsze rodowe psy - rok 1966

Wolierowa hodowla bażanta lata 1974 -77

Ambitnym zadaniem Koła stała się wolierowa hodowla bażanta, którą założyli koledzy: Wacław Michalak i Edward Kępiński. Aktywnie wspierali ich kol: Józef Ślęzak i Jędrek Chraplewski. Rocznie wypuszczano ok. 200-300 szt. Surowy klimat i ciężkie zimy lat 70- tych spowodowały zaniechanie dalszej hodowli.

 Wolierowa wystawa bażanta lata 1974 - 1977

Wystawy trofeów łowieckich w MDK „Zodiak”

1973 rok - na zakończenie teleturnieju pt: „Na Łów”

pomiędzy MRŁ ze Szczecina, Koszalina i Olsztyna.

1984 rok - wystawa z okazji 60-lecia PZŁ

1986 rok - wystawa z okazji 40 -lecia łowiectwa na ziemi mrągowskiej.

Wystawy trofeów łowieckich

 

 

Nasze trofea łowieckie

              Winiec zdobyty przez kol. Maja Witolda                          

Winiec zdobyty przez kol. Ordyszewskiego J.

 

Winiec zdobyty przez kol.Wasilewski Z.

"Trzynastak Rafała W.
podziwiany przez Wernera K.

 Myłkusy kol. Wasilewskiego Zbigniewa

 

Urządzenia łowieckie i hodowlane

"Emerytka"

"Mała Gospoda"

"Węgiel"

"Suche Bagno"

Ambona w młodniku "Więcka"         Ambona "Żerańskiego"      

 

Kynologia I nie tylko - w naszym kole
Pamiętamy o nich ...

"Orlla"  - seter irlandzki - kol. Stachacza J.

"Basior" - wyżeł niem. - kol. Stachacza J.

"Astor" - wyżeł niem. - kol. Wasilewskiego Z.

"Dina" - wyżeł niem. - kol. Więcka S.

"Dick" - wyżeł niem. - kol. Ordyszewskiego J.

"Tropek" - jagterier niem. - kol. Więcka S.

"Kora" - fiński pies niedz. - kol. Kępińskiego E.

"Bera" - fiński pies niedz. - kol. Ślęzaka J.

"Era" - fiński pies niedz. - kol. Kępińskiego E.

"Gąsior" - fiński pies niedz. - kol. Kępińskiego E.

"Myszka" - kundelek - kol. Skowronka J.

"Pikuś" - jagterier niem. - kol. Szczepana

"Pikuś" - jagterier niem. - kol. Konika W.

"Bitna" - wachtelhund - kol. Więcka J.

"Dina" - terier - kol. Kamińskiego Z.

"Karo" - terier - kol. Chrósta J.

"Karo" - terier - kol. Chrósta J.

"Puszek" - kundelek - kol. Michalaka W.

"Atos" - posokowiec baw. - kol. Wasilewskiego Z.

"Łajka" - wyżeł niem. - kol. Więcka L.

"Misiek" - kundelek - kol. Wiśniaka R.

"Asan" - foksterier - kol. Wójcika R.

"Dorys" - wyżeł niem. - kol. Stachacza J.

 

Członkowie koła od roku 1960

Zarząd Koła w składzie:

Przewodniczący: Wrzodak Ludwik

Łowczy: Grygas Antoni

Sekretarz: Dymitraszczuk Antoni

Skarbnik: Ślęzak Józef

Członkowie: Chowaniec Stanisław, Dymitraszczuk Antoni,

Gąsiorowski Kazimierz, Głażewski Edward,

Grygas Antoni, Markowiak Henryk, Sulima Piotr,

Ślęzak Józef, Szczepan Franciszek, Trzepizór Stanisław,

W. Tyczyński, T. Tyliński, Waligóra Jan,

Wójcik Jan, Wrzodak Ludwik, Bartoszuk Henryk,

Antos Mieczysław, Wasilewski Jerzy.

W latach następnych wstąpili:

1962 r:Smolisz S, Walta W, Ingielewicz A, Zieliński J, Żerański J, Łusiak A,

1964 r: Dermacki A,

1965 r: Ordyniec S, Kępiński E, Sochaj E

1969 r: Michalak W,

1971 r: Ogrodnik A, Kotwica Z, Terpilowski H,

1973 r: Uliński W, Chraplewski J,

1976 r: Czerwiński F, Wiśniak R,

1977 r: Stachacz J,

1978 r: Wasilewski Z, Bińczyk B,

1979 r: Więcek S,

1980 r: Wójcik R, Bąk P,

1981 r: Chróst J, Dzik M, Rybarczyk J,

1982 r: Maj W, Gojło S,

1983 r: Świderski J, Złocki M,

1984 r: Dudek W,

1985 r: Kłosowski M, Czajkowski T, Kamiński Z,

1987 r: Łotysz J, Ordyszewski J, Zdanowski, Tryniecki R,

1988 r: Więcek L,

1989 r: Hanuszewski K, Konopiński K, Krawczyk M,

1990 r: Konopiński K, Więcek J,

1991 r: Antoniuk W, Kaczaniuk M, Ciołkowski K, Kocik W,

1993 r: Kamiński M,

1994 r: Kocik J, Pawluć J,

 

Członkowie koła we władzach i organach PZŁ

kol.Edward Kępiński

- członek MWRŁ w Olsztynie

- delegat na XV KZD PZL

- łowczy rejonowy 1980-86 r.

kol.Jacek Ordyszewski

- członek MWRŁ w Olsztynie

- delegat na XVI WW PZL

kol.Zbigniew Wasilewski

- łowczy rejonowy od 1986 r.

1995 r: Drężek K. Olszewski 5;

 

Zasłużeni członkowie koła:

Odznaczeni Medalem Zasługi Łowieckiej:

kol. Edward Kępiński - złotym

kol. Wacław” Michalak - srebrnym

kol. Antoni Ogrodnik - brązowym

Regionalną Odznaką - MWRL Zasłużony dla Łowiectwa Warmii i Mazur:

kol. Witold Maj kol. Zbigniew Wasilewski kol. Kazimierz Gąsiorowski

Logowanie